Център за дистанционно обучение

 

Управление на образованието

 

Специалност: "Управление на образованието"

За кандидати, които са бакалаври или магистри, притежаващи педагогическа правоспособност, независимо от специалността.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Теория и управление на образованието

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 3 семестъра

Ръководител: 
Проф. дн Венка Кутева - Цветкова

Катедра: "Педагогика", каб. 613 (V корпус)
Тел. 635853/ вътр. 1613


Семестриална такса: 
660 лв.

 

Анотация: 

Подготовката на участниците в магистърската програма включва овладяването на общотеоретическите, методологическите и практическите основи на управление на образованието; усвояването на знания и умения, свързани с управленския процес; с определянето на оперативни и стратегически образователни цели, с диагностиката на резултатите от възпитанието и обучението; с вземането на управленски решения; с осъществяването на педагогическия контрол; с професионално-творческото израстване на педагогическите кадри;

С използване на съвременните източници за информация и нововъведения, в превръщането на детските, учебни и социално-педагогически заведения и институции във възпитателно-образователни комплекси и духовни средища.