Център за дистанционно обучение

 

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности"

Програмата е съвместна на Педагогически факултет и Стопански факултет.

За кандидати, които са бакалаври по социална педагогика или социални дейности.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководители:

проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова
Катедра “Педагогика”, каб. 403, 
тел. (062) 63 88 26

проф. д-р Пенчо Пенчев
Стопански факултет, 
IV корпус, каб. 201, тел. (062) 615 054

Семестриална такса: 660 лв.

 

Анотация:

Магистърската програма "Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности" осигурява задълбочена и актуална теоретична и практическа подготовка в областта на методиката, управлението и контрола на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности. Завършилите магистърската програма могат да осъществяват: възпитателна, превъзпитателна, корекционна, ресоциализираща и пробационна дейност в качеството си на възпитатели, експерти, социални педагози, социални работници в държавни и частни институции, неправителствени организации и международни организации за превенция на социалните проблеми и ресоциализация на деца и възрастни.