Център за дистанционно обучение

 

Социална работа със зависими лица

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Социална работа със зависими лица"

За кандидати, които са бакалаври от професионално направление "Педагогика"

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител: 
проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова
Катедра “Педагогика”, каб. 403, тел. (062) 63 58 53

Семестриална такса: 660 лв.

 

 Анотация: 

Учебното съдържание на магистърската програма е насочено към овладяване на тяснопрофилирани знания и умения за специализирана работа с лица с различни зависимости, както и за оказване на професионална помощ и подкрепа на техните семейства.

Завършилите магистърската програма могат да намерят професионална реализация в различни държавни структури, ангажирани с проблемите на зависимите; в диагностични центрове; в терапевтични общности и рехабилитационни заведения; в неправителствени организации и асоциации със социализиращи и ресоциализиращи функции.