Център за дистанционно обучение

 

Социална работа с деца в риск

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Социална работа с деца в риск"

За кандидати, които са бакалаври по социална педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика, начална училищна педагогика и чужд език, предучилищна педагогика и чужд език.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

проф. д-р Розалия  Кузманова-Карталова
Катедра: "Педагогика", каб. 403 (V корпус) Тел. 062/63 88 26

Семестриална такса: 660 лв.
 

Анотация:

Обучението по програмата има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на кадри за работа с деца в риск с оглед тяхната социализация. То способства за придобиване на специфични знания и умения за превенция и преодоляване на рисковите фактори, както и стратегии за повишаване личностната функционалност на рисковите групи.