Център за дистанционно обучение

 

Социална педагогика

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Социална педагогика"

За кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в същото професионално направление.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Ръководител:

проф. д-р Розалия Кузманова - Карталова

Катедра “Педагогика”, каб. 403, тел. (062) 63 88 26

Семестриална такса - 660 лв.

 

Анотация:

Обучението в специалност “Социална педагогика” е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в същото професионално направление. То осигурява задълбочена и актуална теоретическа и практическа подготовка за работа с лица със социални проблеми. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “магистър” по Социална педагогика и могат да осъществяват възпитателна, превъзпитателна, консултативна, корекционна, ресоциализираща и подпомагаща дейност в качеството си на възпитатели, експерти, социални педагози в държавни и частни образователни институции, неправителствени и международни организации, в детски градини, училища, домове, детски селища, приемни семейства, интернати, детски педагогически стаи, затвори, консултативни и диагностични центрове, социални служби, заведения по интереси.