Център за дистанционно обучение

 

Счетоводство и контрол

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Счетоводство и контрол"

За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Ръководител:

проф. дн Мария Павлова
Катедра "Финанси и счетоводство", IV корпус, каб. 209, тел. (062) 615063

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Програмата е насочена към кандидати с висше образование в други професионални направления, които имат интереси в областта на счетоводството. Студентите получават фундаментални познания по икономика и специализирани знания в областта на счетоводството на предприятието, банковото и бюджетното счетоводство, счетоводния анализ и националните и международни счетоводни стандарти. Завършилите придобиват необходимата квалификация, съгласно Закона за счетоводството, за съставители на годишни финансови отчети. Програмата също е съобразена с изискванията на Закона за независимия финансов одит към кандидатите за 92 дипломирани експерт-счетоводители. Цялостното обучение е организирано така , че да се осигури бързо и лесно адаптиране на потребностите на практиката .