Център за дистанционно обучение

 

Съвременни образователни технологии

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Съвременни образователни технологии"

За кандидати, които са бакалаври или магистри от професионално направление “Педагогика” или притежават педагогическа правоспособност, независимо от специалността.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

проф. д-р Маринела Михова
Катедра: "Педагогика", каб. 607 (V корпус) Тел. 635853/ вътр. 1607

Семестриална такса: 660 лв.

Анотация:

Магистърската програма осигурява основни знания и умения за теоретичните, методическите и практическите основи на съвременната модерна система за образование, обучение и възпитание; за технологията на основните образователни, възпитателни и управленски процеси в българската образователна система.

Студентите овладяват теории в образованието и съвременни подходи и модели на обучение; европейски образователни стандарти; теоретични основи на образователните технологии; същност, характеристики и видове съвременни образователни технологии и възможности за приложението им в обучението, възпитанието, диагностиката и управлението на образованието на различни равнища.

Придобитите умения се апробират при разработване и приложение на съвременни образователни технологии в културно-образователните области и тематичните направления съобразно възрастовите и индивидуалните особености на децата и учениците в различните етапи и степени на образованието.

Магистърската степен дава конкурентноспособност при реализациятата на завършилите като:

• учители, възпитатели, педагогически съветници и ръководители в общообразователни, професионални и профилирани училища, в предучилищни, извънучилищни и социално-педагогически институции;

• организатори, консултанти и обучители в лицензирани частни учебни заведения

• експерти в органи на властта, в неправителствени организации, по проекти и по социални програми.