Център за дистанционно обучение

 

Публична администрация

 

Дисциплини по учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Публична администрация"

За кандидати, които са бакалаври или магистри в професионални направления "Администрация и управление" или "Икономика".

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Администрация и управление

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

доц. д-р Венета Христова
 
Катедра “Стопанско управление”, IV корпус, каб. 201,
 тел. (062) 615 054, каб. 205, тел. (062) 622 247 и каб. 210, тел. (062) 615068 

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Учебният план включва дисциплини от областта на управлението, икономиката, правото и политическите науки. Неговата интердисциплинарност дава възможност на завършилите да се реализират като специалисти на всички нива на държавната и местна администрация. Те придобиват професионална квалификация за вземане на управленски решения в различните сфери на дейност - икономическа, политическа, административна, социална и др.