Център за дистанционно обучение

 

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

 

Специалност: "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество"

За кандидати бакалаври или магистри в други професионални направления (завършили специалности с базови знания и умения за преподаване на учебни предмети  в СОУ, непритежаващи учителска правоспособност).

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Педагогика на обучението по …

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 3 семестъра

Ръководител:

проф. д-р Радка Гайдова
Катедра “Предучилищна педагогика”, каб. 602, тел. (062) 63 58 53, вътр. 1602 

Семестриална такса: 605 лв.

 

Анотация: 

Магистърската програма е насочена към подготовката на учители по учебния предмет „Технологии и предприемачество” - 1-10 клас на СОУ.

Обучението по програмата осигурява задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на техническото чертане, материалознанието, техниката и технологиите, бита и техносферата, електротехниката и електрониката, професионалното ориентиране икономиката и предприемачеството, необходими за пълноценното професионално реализиране на основни учителски компетентности в образователната среда. Новият модул по предприемачество формира умения и способности за изграждане на предприемачески дух и култура в съвременните млади хора.

Магистърската програма дава и учителска правоспособност в направление 1.3. Педагогика на обучението по ….

Програмата подпомага утвърждаването на обучаваните като педагози-специалисти и създава добри предпоставки за тяхното кариерно развитие и личностно израстване. Акцентира на иновативни подходи и решения, което е предпоставка за успешното прилагане на придобитите знания, умения и компетентности в реални образователни взаимодействия с учениците от различни етапи на обучението в средното училище.