Център за дистанционно обучение

 

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество"

За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, или притежаващи учителска правоспособност..

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Педагогика на обучението по …

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

проф. д-р Радка Гайдова
Катедра “Предучилищна педагогика”, каб. 602, тел. (062) 63 58 53, вътр. 1602 

Семестриална такса: 605 лв.

 

Анотация: 

Магистърската програма е насочена към подготовката на учители по учебния предмет Технологии и предприемачество – I-IV класна началния училищен етап; по учебния предмет Технологии и предприемачество в прогимназиалния и гимназиалния етап на СОУ.

Обучението по програмата осигурява задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на техническото чертане, материалознанието, техниката и технологиите, бита и техносферата, електротехниката и електрониката, професионалното ориентиране икономиката и предприемачеството, необходими за пълноценното професионално реализиране на основни учителски компетентности в образователната среда. Новият модул по предприемачество формира умения и способности за изграждане на предприемачески дух и култура в съвременните млади хора.

Подготовката акцентира на овладяване на иновативни педагогически подходи и решения, които са предпоставка за успешното прилагане на придобитите знания, умения и компетентности в реални образователни взаимодействия с учениците от различните етапи на обучението в средното училище.

Магистърската програмата подпомага изграждането на студентите като учители-специалисти и създава добри предпоставки за тяхното кариерно развитие и личностно израстване.