Център за дистанционно обучение

 

Педагогика на деца със специални образователни потребности

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Педагогика на деца със специални образователни потребности"

За кандидати, които са бакалаври или магистри по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

проф. дпн Анелия Гърбачева
Катедра: "Педагогика", каб. 606 (V корпус) Тел. 635853/ вътр. 1606

Семестриална такса: 660 лв. 

Анотация:

Специалността Педагогика на деца със специални образователни потребности е за подготовка на ресурсни учители, които могат да работят в услуга на интегрираното обучение Ресурсният учител с квалификационна степен магистър е специалист в областта на обучението и развитието на децата с отклонения в невросоматичното и психосоциалното съзряване. Неговите професионални умения се отнасят до: самостоятелна или колективна диагностика на отклоненията в интелектуалното и социалното развитие; организация и координиране на образователните и социални услуги за деца със специални образователни потребности; участие в организацията и провеждането на учебно-възпитателния процес; разработване и изпълнение на програми за индивидуално обучение и развитие, за социална и професионална адаптация и интеграция; Ръководство и управление на ресурсни или други центрове за социална рехабилитация; Реализация на интегрирано обучение и образование; консултативна дейност и работа с родителите; работа в качеството на консултант при рехабилитацията на лица с отклонения в развитието; експертна дейност в услуга на правителствените и неправителствените органи и агенции.