Център за дистанционно обучение

 

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

 

Специалност: "Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности"

За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и логопедия, Социална педагогика, Специална педагогика, Педагогика и други сродни специалности.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионално направление: 1.2. Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

 

Ръководител: доц. д.п.н Мариана Мандева
Катедра "Начална училищна педагогика" каб. 607, тел. (062) 63 58 53, вътр. 1607

 Семестриална такса: 660 лв.

 

Анотация:

Магистърската програма отговаря на актуални обществени потребности за повишаване грамотността на нацията и насърчаване на социалното включване и заетостта, като осигурява специализирана подготовка на педагогически кадри за ограмотяване на деца и на неграмотни/малограмотни възрастни от етнически малцинства в България (с акцент върху турски и ромски етнически общности). Целта на обучението в магистърската програма е придобиване на специализирани познания , с комплексен, интердисциплинарен характер за: съвременните интеркултурни взаимодействия и езикови политики на европейско и на национално ниво; проблеми на речевото общуване в мултилингвална среда и спецификата на методическата работа при ограмотяване на деца и на неграмотни/малограмотни възрастни; обвързване на ограмотяването в мултикултурна среда със социалната работа с рискови общности, социалната работа със семейства, приобщаващото образование; взаимодействието между формалното, неформалното и информалното образование при ограмотяване в мултикултурна среда. В процеса на обучението студентите усвояват съвременни форми, средства, методи/техники за повишаване ефективността на ограмотяването в мултикултурна среда, придобиват умения за диагностика на комуникативното езиково развитие, за осъществяване на междуинституционални взаимодействия, както и за насърчаване на неформалното образование и самостоятелното учене на деца и възрастни от малцинствени етнически общности.

Придобитата магистърска степен предоставя възможности за реализация като: преподавател, специалист по образователни методи (с фокус ограмотяване в мултикултурна среда), учител-методик, възпитател; преподавател в извънкласни и извънучилищни дейности (с фокус насърчаване на грамотността в мултикултурна образователна среда); учител в обслужващи звена в системата на народната просвета, консултант-експерт по програми и проекти на държавни институции и неправителствени организации във връзка с ограмотяване на лица от етнически малцинствени общности; консултант-експерт и изследовател в научни институти и др.