Център за дистанционно обучение

 

Наставничество в образованието

 

Дисциплини от учебен план:

Квалификационна характеристика:

Специалност: "Наставничество в образованието"

За кандидати, които са завършили образователно квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от професионално направление 1.2. Педагогика.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионално направление: 1.2. Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

 

Ръководител: проф. д-р Жулиета Иванова Савова
Катедра "Педагогика", каб. 613, тел. (062) 63 58 53, вътр. 1613

Семестриална такса: 660 лв.

 

Анотация:

Целта на програмата е да подготви учители, възпитатели и директори за наставници в образователните институции – детски градини и училища. При завършване на обучението си магистрите ще притежават системни знания, умения и компетентности, свързани с наставническата роля и типичните за нея професионални отговорности. Те ще познават теоретичните, методическите и практическите основи на съвременното наставничество в образованието и ще бъдат подготвени да изпълняват успешно ролята си в конкретна образователна среда.

В процеса на обучение студентите усвояват основни знания за спецификата на наставническата роля и отговорности, съвременните модели за наставничество, международните образователни стандарти и наставничеството, теоретичните основи на наставничеството, оценяването на учителите, възпитателите и на директорите, диагностика на ефективността на управлението на образованието на различни равнища с фокус върху менторските програми.

Придобиват умения за идентифициране и диагностициране на потребностите на новоназначените учители, възпитатели и директори, разработване и приложение на съвременни програми за наставничество,.използване на ефективни стратегии за менторска работа, създаване и използване на учителското и директорското портфолио за нуждите на наставничеството, оценяване на професионалното развитие на новоназначените педагогически специалисти в образованието (учители и директори), приложение на съвременните образователни технологии за нуждите на менторските програми.

Придобитата магистърска степен осигурява качествена подготовка и гарантира конкурентноспособност при реализациятата като:

- учители, възпитатели и директори в общообразователни, професионални и профилирани училища, в предучилищни институции, които ще изпълняват наставническа роля;

- консултанти и обучители на наставници на равнище образователна институция;

- експерти по менторски програми и по проекти, свързани с наставничеството.