Център за дистанционно обучение

 

Международни икономически отношения.
Международна икономика

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Международни икономически отношения. Международна икономика"

За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност "Стопанско управление".

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

доц. д-р Емил Панушев
Катедра "Икономическа теория и международни икономически отношения", IV корпус, каб. 507 и 209

тел. (062) 615 076, 615 063 

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Обучението в магистърската степен на специалността “МИО. Международна икономика” е насочено към надграждане и развитие на способността на студентите да осъществяват самостоятелни анализи на международната икономическа среда и да формулират стратегически и практически решения на съответното управленско равнище. Програмата стимулира творческия процес, намирането на адекватни подходи към променящата се външноикономическа среда и критично възприемане на специализираната литература.