Център за дистанционно обучение

 

Маркетинг

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Маркетинг"

За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Ръководител:

доц. д-р Бояна Боянова
Катедра "Маркетинг и туризъм"
каб. 210 (ІV корпус) и 506 (ІV корпус), тел. (062) 615067 и (062) 615078

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Програмата е ориентирана към кандидати, които имат трайни интереси в областта на пазарния анализ и съвременните методи за управление на икономическите системи. Учебният план е насочен към получаване на знания и умения в областта на пазарното управление на фирмата. Завършилите имат необходимата подготовка на маркетингови и стратегически мениджъри и могат да използват съвременни методи и средства за пазарен анализ и изграждане на конкурентоспособността на съвременната българска фирма.