Център за дистанционно обучение

 

Маркетинг

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Маркетинг"

За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност "Стопанско управление"

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

доц. д-р Пенка Горанова
Катедра "Икономическа теория и международни икономически отношения",
IV корпус, каб 507, тел. (062) 615 076

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Програмата е насочена към кандидати с бакалавърска степен по икономически специалности, с интерес към маркетинговата наука. В учебния план са включени дисциплини, даващи специализирани знания в областта на маркетинга и маркетинговото управление. Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както в производствената, така и в непроизводствената сфера, а също и в управленски звена от държавната администрация.