Център за дистанционно обучение

 

Маркетинг

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Маркетинг"

За кандидати, които притежават степен професионален бакалавър в същото професионално направление.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Ръководител:

доц. д-р Бояна Боянова
Катедра "Маркетинг и туризъм"
каб. 210 (ІV корпус) и 506 (ІV корпус), тел. (062) 615067 и (062) 615078

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Програмата е ориентирана към кандидати с подчертан интересотносно развитието на маркетинговата и рекламната дейност на равнище управление на фирмата. В учебния план са заложени дисциплини, които дават специализирани познания в областта на маркетинга и рекламата. Завършилите имат необходимата подготовка за разработване и провеждане на различни видове маркетингови изследвания, проучване и анализиране на потребителски и индустриални пазари, управление на комуникационния и рекламния процес на фирмата и др.