Център за дистанционно обучение

 

Културно-историческо наследство в България и Русия

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Културно-историческо наследство в България и Русия"

За чуждестранни студенти и българи, завършили бакалавърска или магистърска степен по специалности в други професионални направления

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионално направление: История и археология

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 3 семестъра
 

Ръководител:

проф. дин Иван Тютюнджиев

Катедра "Стара и средновековна история"
каб. 528, тел. (062) 618 248

Семестриална такса - 605 лв. 

 

Анотация:

Обучението по предложената магистърска програма предполага базова подготовка по основни исторически дисциплини, фундаментална подготовка по проблемите на българското и руско културно-историческо наследство, неговото опазване и съхранение, както и организирането му в социално-икономически и туристически ресурс. Предвиден е един семестър (втори) за обмен на студенти с Тверския държавен университет в Русия, съгласно договор за академично сътрудничество между двата университета.

Завършилите програмата притежават високи професионални умения и компетенции за работа в областта на културните и духовни връзки между България и Русия, както и за организиране на на културно-познавателния и религиозния туризъм. В хода на обучението се изграждат и конкретни познания и умения за работа в областта на съхраняване, реставрация и опазване на културно-историческото наследство. Комплексната интердисциплинарна подготовка и усвояването на специфични умения се извършва на основата на модерно обучение, базиращо се на европейската система за трансфер на академични кредити в страните от Европейския съюз /ЕCTS/ и аташираните страни членки по програма Еразъм, както и съобразно статута на Тверския държавен университет. Академичната мобилност и международна сравнимост на 41 придобитите сертификати се основават и на условията на двустранен договор за академично сътрудничество между ВТУ и Тверския държавен университет.

Придобитите знания и умения и езикова подготовка в магистърската програма предполагат широки възможности за реализация по целия спектър на българо-руските икономически, политически и културни отношения, в сферата на туризма и международния академичен обмен. Успешно завършилите програмата имат възможност за пълноценна реализация при подготовката на изследователски програми в научни институти и висши учебни заведения, за работа в държавни институции и неправителствени организации. Те могат да се реализират и като експерти и компетентни специалисти в областта на международното сътрудничество в сферата на културния и историческия туризъм и аудио-визуалната обработка и представяне на национални исторически обекти в широка информационна среда и културно пространство.

Магистърската програма дава възможност на завършилите да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “доктор” в същата или друга сродна специалност.