Център за дистанционно обучение

 

Културно-историческо наследство 
(Културен туризъм)

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Културно-историческо наследство (Културен туризъм)"

За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление и специалностите: История, Археология, История и география, История и философия, История и чужд език, Български език и история, Етнология, Балканистика (с профил История).

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионално направление: История и археология

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководители:

проф. д-р Стела Дерменджиева
Катедра "География", каб. 423, тел. (062) 618 237

проф. д-р Петко Ст. Петков
Катедра "Нова и най-нова история на България", каб. 203, тел. (062) 618 215

Семестриална такса - 605 лв.

Анотация:

Магистърската програма „Културно-историческо наследство (културен туризъм)“ подготвя квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески да работят в областта на наследството – културните и природните ценности на средата, които съхраняват културната памет на обществото.

Курсът на обучение има за задача да даде комплексни теоретични и практически познания за културно-историческото и природно наследство на България и Европа. Чрез задължителните дисциплини се усвояват основополагащи знания в областта културното наследство на Византия (в нейните балкански територии), Сърбия, Влахия, Молдова; обичайно-обредната система и традиционната митология на българския народ; природно-туристическите ресурси на България; културно-историческото наследство и археологическите забележителности, природно-археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси в България; локалните и регионални варианти на българската народна култура, българските общности по света и българските културни паметници зад граница; правната уредба на туризма в България и нормативните основи на културния туризъм.

Завършилите курса на обучение могат да работят в туристическия и културния сектор, в различни неправителствени организации, да се реализират успешно като 23 съставители и организатори на туристически дейности, експерти към държавните, областните, регионалните и общинските структури, като специалисти в държавни и частни музеи и галерии, в административните структури на природни, природно- археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси.

Предоставяща широкопрофилни теоретични и приложно-практични знания, магистърската програма дава възможност на завършилите да продължат своето образование в следващата образователно-квалификационна степен „доктор” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” или в други висши училища.