Център за дистанционно обучение

 

Културен туризъм

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Културен туризъм"

За кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 3 семестъра
 

Ръководители:

проф. д-р Стела Дерменджиева

каб. 204, тел. (062) 618219;

проф. д-р Петко Ст. Петков

каб. 203, тел. (062) 618215.

 

Семестриална такса - 715 лв. 

 

Анотация:

Курсът на обучение е с интердисциплинарен характер и има за задача да даде комплексни теоретични и практически познания за културата като ресурс и за характера на културно-историческото и природно наследство на България, Европа и света и неговото използване в областта на туризма и културните политики.

Чрез задължителните дисциплини се усвояват основополагащи знания в областта на основните направления и съвременни тенденции в развитието на културния туризъм; на културно-исторически понятия и категории (култура, цивилизация, религия, Просвещение, новобългарска и национална култура, държава и култура, църква и култура, религиозно и светско и др.); културния процес във връзка със социалните и политическите промени, както и със силните външни влияния, оказвали въздействие върху българската култура; проблеми из миналото на българския културен живот в духовната и материалната област в хронологичен план; природните особености на страната, актуални проблеми на съвременната културна география в света, типологичните особености на природата, стопанството, населението, производственото разпределение и културните различия в страните от Балканския полуостров, нормативните основи на културния туризъм.

Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” осигурява академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.

Завършилите курса на обучение могат да работят в туристическия и културния сектор, в различни неправителствени организации, да се реализират успешно като съставители и организатори на туристически дейности, експерти към държавните, областните, регионалните и общинските структури, като специалисти в държавни и частни музеи и галерии, в административните структури на природни, природно- археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси.