Център за дистанционно обучение

 

Културен туризъм

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Културен туризъм"

За кандидати, които са бакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и за завършили специалности: Културен туризъм, Етнология, История, Археология, История и география, Български език и история, История и философия, История и чужд език, География, Български език и география.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Социология, Антропология и Науки за културата

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководители:

проф. д-р Стела Дерменджиева 
каб. 204, тел. (062) 618219

проф. д-р Петко Ст. Петков
каб. 203, тел. (062) 618215

Семестриална такса - 715 лв.
 

Анотация:

Курсът на обучение е с интердисциплинарен характер и има за задача да даде комплексни теоретични и практически познания за културата като ресурс и за характера на културно-историческото и природно наследство на България, Европа и света и неговото използване в областта на туризма и културните политики.

В магистърската програма се цели да се усвоят основополагащи знания в областта на: българската средновековна, възрожденска и съвременна култура; етническите и етнографски особености, природните дадености и нормативната уредба на туризма в България, тракийската култура в областта на градоустройството и архитектурата, погребалните ритуали и гробните съоръжения, общите и специфичните културни черти в областта на материалната култура на балканските народи, както и техните особености в областта на традиционната социална организация, народната култура и народното изкуство, природните особености на страната, актуални проблеми на съвременната културна география в света, типологичните особености на природата, стопанството, населението, производственото разпределение и културните различия в страните от Балканския полуостров, нормативните основи на културния туризъм.

С придобитата квалификация магистрите могат да намерят професионална реализация като специалисти по културен туризъм в частния и в държавния туристически бизнес, като екскурзоводи-интерпретатори, ръководители и експерти във 31 фирмите от туристическата индустрия; в публични и частни организации в областта на туризма, културата и опазването на българското културно-историческо наследство; консултанти по разработването и реализацията на международни и национални проекти в сферата на туризма; в научни институти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с културата, туризма и рекламата.

Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), осигурява академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.