Център за дистанционно обучение

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Компютърни науки. Приложни компютърни науки."

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в други професионални направления.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Информатика и компютърни науки

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Катедра “Компютърни системи и технологии”, учебен корпус 3 на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, кабинет 307.

Ръководител: 
проф. д-р Мирослав Гълъбов

За контакти:

- организатор (учебен процес) и инспектор студeнтско състояние: (062) 600 461, GSM 0884 679496,

e-mail: orgmi@uni-vt.bg;

- ръководител програма: GSM 0888 436906, e-mail: lexcom@abv.bg

Семестриална такса - 858 лв.


Анотация:

Завършилите магистърската програма получават базисни знания в направлението "Информатика и компютърни науки" и профилирана и задълбочена научно-теоретична подготовка в областта на приложните компютърни науки.

Основни знания. Да задълбочат теоретичните си знания в областта на електронни технологии, мобилни технологии, грид технологии и супер компютри, 3D компютърна графика, математическа обработка на информацията.

Основни умения. Чрез тях студентите допълват получените теоретични знания: създаване и управление на бази от данни и бази от знания, технологии с отворен код (Open Source) за on-line разработка на приложения, разработка и управление на проекти, внедряване на системи за електронно управление, създаване на компютърни игри.

Допълнителни умения: Умения за работа в екип и разработка на проекти за нуждите на бизнеса и образованието.

Образователни връзки и възможности за реализация: Завършилите тази специалност получават образователно-квалификационна степен "магистър" могат да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура. Намират реализация в различни области на производството, образованието и администрацията.

Лекции изнасят и хабилитирани преподаватели от Европейски университети и от Академичната общност на преподавателите по компютърни системи и информационни технологии, високо квалифицирани специалисти от компютърно ориентирани институти на БАН и Института по математика и информатика на БАН.