Център за дистанционно обучение

 

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт "

За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Информатика и компютърни науки

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Ръководители:

проф. д-р Цветан Сивков

Юридически факултет, учебен корпус 5 на ВТУ, каб. 715, 717, тел. (062) 621 949 
 

доц. д-р Мариана Петрова

Катедра “Информационни технологии”, учебен корпус 3 на ВТУ, каб. 502, тел. 0886 842 129,
e-mail: m.petrova@uni-vt.bgmm_p@abv.bg

Семестриална такса - 858 лв.

 

Анотация:

Магистърската програма “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” дава на студентите познания по въпросите, свързани с използването на информационните технологии и сигурността на информацията в съдебната и изпълнителната власт; предоставя знания и изгражда умения и способности за разработване и прилагане на националната административна политика за е-правителство, е-правосъдие, е-услуги и е-администрация в условията на демократичен преход и пазарна икономика.

Тя е разработена от катедра „Информационни технологии” и специалност „Право” в сътрудничество с Държавната комисия по сигурността на информацията, Апелативен съд Велико Търново, Областна администрация Велико Търново, фондация „Право и Интернет”, като се предвижда студентите да преминат държавна практика в тези институции и възможност най-добрите да се реализират в тях. Те ще могат да работят като държавни служители, експерти, специалисти и консултанти, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности, свързани с информационни системи и технологии и е-администрация, в органите и звената на съдебната и изпълнителната власт, способни за работа в международни и европейски институции.

Цел на програмата: Да се изградят високо квалифицирани специалисти за нуждите на съдебната и изпълнителната власт, подготвени успешно да прилагат информационните технологии; Да се повишат уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване, повишаване ефективността им, подобряване на административното обслужване на населението и на международното, и европейско сътрудничество; Да повиши качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини.

Като гост-преподаватели се канят да четат лекции висококвалифицирани специалисти от структурите на съдебната и изпълнителната власт, ДКСИ, ДАИТС и др.

Формата на дипломиране е разработка на дипломна работа.

Обучението се осъществява въз основа на учебна документация (уч. планове, програми и т.н.), съгласно действащата нормативна база (ЗВО, Правилника за дейността на ВТУ и др.).