Център за дистанционно обучение

 

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика:

Специалност: "Информационни и комуникационни технологии в образованието"

За кандидати, които са завършили в друго професионално направление с педагогическа правоспособност.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: 1.2. Педагогика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководители:

проф. д.п.н. Антония Тонева Кръстева
доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова
Катедра "Педагогика", каб. 613, тел. (062) 63 58 53, вътр. 1613

 Семестриална такса: 660 лв.

  

Анотация: 

Магистърската програма е насочена към съвременния учител, като предлага задълбочена теоретична и практическа подготовка на студентите и съответно позволява постигането на по-добро усвояване на следните знания и умения за:

• Успешно използване на съвременните технологии в традиционната класна стая, както и извън нея, прилагайки нови компютърно базирани и уеб базирани методи за обучение, като например: смесено обучение, онлайн класна стая, обърната класна стая, образователни компютърни игри, компютърни дидактически тестове и др.
• Създаване на дигитални дидактически средства – аудио и видео дидактически средства, дигитални уроци за интерактивна бяла дъска, обработка на изображения и др.
• Работа със съвременни електронни учебници и разклонени учебни съдържания.
• Стимулиране на познавателната активност на учениците в условията на съвременната дигитална образователна среда.

На успешно дипломиралите се в магистърската програма се предоставят широки възможности за реализация като:

• учител, използващ информационно-комуникационните технологии в учебния процес;
• ръководител на интерактивен методически кабинет за използване на електронни образователни средства;
• консултант по интегриране на информационно-комуникационните технологии в учебния процес;
• консултант по технологични иновации в училище.