Център за дистанционно обучение

 

Финансово-счетоводен мениджмънт

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Финансово-счетоводен мениджмънт"

За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност "Стопанско управление".

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 3 семестъра

Ръководител: проф. дн Мария Павлова
Катедра “Финанси и счетоводство”, IV корпус, каб. 209 
тел. (062) 615 065

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Целта на програмата е да изгради ръководни къдри на различни равнища от управленската йерархия, със задълбочени познания в сферата на финансите и счетоводството. В края на обучението си магистрите от тази специалност ще придобият умения да интерпретират много по-задълбочено финансово-счетоводната информация, създавана в иконочическите структури.
Възможностите за професионална реализация на завършилите програмата се свързават предимно с различните структури на финансовото-счетоводното управление на производствени и търговски предприятия, с анализа на кредитоспособността на предприятията, извършван във финансовите институции, както и с органите на финансовата администрация и контрол.