Център за дистанционно обучение

 

Финанси

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Финанси"

За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

 

Ръководители: проф. д-р Мария Видолова и доц. д-р Ваня Цонкова
Катедра "Финанси и счетоводство"
IV корпус, каб. 209, тел. (062) 615065 и каб. 406, тел. (062) 615075

 

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Обучението е насочено към кандидати, притежаващи Диплома за завършена степен на висше образование ОКС "Бакалавър" или "Магистър". В учебния план са включени учебни дисциплини, които дават общи и специални знания в областта на финансите. Завършилите успешно обучението си придобиват професионална квалификация по финанси, която им дава възможност да се реализират в търговските банки и другите финансови институции, в частния бизнес, както и в органите на държавната и общинската администрация.