Център за дистанционно обучение

 

Финанси. Банково дело

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Финанси. Банково дело"

За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в същото професионално направление (икономическа специалност).

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 3 семестъра

Ръководители: проф. дн Мария Павлова
Катедра "Финанси и счетоводство", IV корпус, каб. 209 и 406

тел. (062) 615 065 и (062) 615 075 

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Програмата е насочена към завършили степен бакалавър или магистър с икономическа специалност. В учебния план са заложени дисциплини, даващи знания в областта на банковия мениджмънт. Завършилите притежават необходимата подготовка и умения за работа на различни йерархични нива в сферата на банките и другите финансови институции.