Център за дистанционно обучение

 

Етнология

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Етнология"

За бакалаври и магистри в друго професионално направление.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра
 

Ръководител:

Проф. д-р Мария Иванова

Катедра “Нова и най-нова история на България”
каб. 537, тел. (062) 618 317, 618 252

Семестриална такса - 715 лв. 

 

Анотация:

Магистърската програма за неспециалисти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение е предназначена за студенти, завършили бакалавърска степен в други професионални направления с интереси в областта на етнологията. Обучението се осъществява в рамките на четири семестъра, като предложените задължителни и избираеми лекционни курсове са насочени към разширяване на знанията в областта на българската, славянската и европейската и извъневропейската етнология, както и в областта на социологията и културната антропология.

Със своята научноизследователска и педагогическа квалификация магистрите по етнология могат успешно да се реализират като специалисти в етнографските и историческите музеи, в научните и културните институти, в държавните и ведомствените архиви, в администрацията и др.

Магистърската образователно-квалификационна степен по етнология дава възможност на студентите да продължат своето обучение в следващата образователно- квалификационна степен “доктор” в същата или друга сродна специалност.