Център за дистанционно обучение

 

Богословие на личността и обществото

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Богословие на личността и обществото"

За кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: 2.4. Религия и теология

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 3 семестъра

Ръководител:

доц. д-р Свилен Тутеков
Катедра “Библейско и систематическо богословие”, каб. 24

Семестриална такса: 605 лв.

 

Анотация:

Магистърската програма Богословие на личността и обществото се организира и провежда по инициатива на катедра "Библейско и систематическо богословие" към Православния Богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Материално-техническото и административно обезпечаване на програмата се осигурява от Православния богословски факултет.

Магистърската програма Богословие на личността и обществото е ориентирана към придобилите ОКС Бакалавър или Магистър в други професионални направления. Програмата е структурирана около дисциплини, осигуряващи базисни богословски познания, като акцентът е върху антропологията, социологията и еклисиологията. Водещ принцип е фактът, че богословската антропология има връзка с целия спектър на богословските науки и хуманитаристиката, докато еклисиологията има пряко отношение към социологията и обществените явления. Програмата запознава студентите с изворите и формирането на църковното учение за личността и обществото.