Център за дистанционно обучение

 

Богословие на личността и обществото

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Богословие на личността и обществото"

За кандидати, завършили направление 2.4 Религия и теология.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Религия и теология

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

доц. д-р Свилен Тутеков
Катедра “Библейско и систематическо богословие”, Ректорат, блок 11, каб. 24 , тел. (062) 618 362

Семестриална такса: 605 лв.

 

Анотация:

Магистърската програма Богословие на личността и обществото се организира и провежда по инициатива на катедра „Библейско и систематическо богословие” към Православния Богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Материално- техническото и административно обезпечаване на програмата се осигурява от Православния богословски факултет.

За магистърската програма Богословие на личността и обществото имат право да кандидатстват студенти, придобили ОКС Бакалавър по специалност Теология в ПБФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, в БФ на СУ „Св. Климент Охридски” и в други университети в страната и чужбина.

Магистърската програма Богословие на личността и обществото предлага профилирано обучение в областта на богословието с акцент върху антропологията, социологията и еклисиологията. Програмата има за цел по-задълбоченото изучаване на изворите, формирането и богословските предпоставки на църковното учение за личността и обществото. Обучението в рамките на магистърската програма предполага специализираното занимание с актуалните проблеми на християнската антропология и социология, както и придобиването на умения за подготовка и защита на магистърска теза.