Център за дистанционно обучение

 

Бизнес администрация 

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Бизнес администрация"

За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Администрация и управление

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Ръководител:

проф. дн Пенчо Пенчев
Катедра “Стопанско управление”
IV корпус, каб. 205 и 406, тел. (062) 615074 и (062) 622247

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Програмата е ориентирана към кандидати с висше образование /бакалавърска или магистърска степен/ в други професионални направления, които имат трайни интереси в областта на управлението и администрацията. Учебният план съдейства за придобиване на знания в областта на управлението, икономиката и правото, необходими за ефективното управление на различни социални системи – организации и институции от производствената и непроизводствената сфера. Развиват се умения за дефиниране и решаване на различни проблеми, използване на управленски подходи, принципи, методи и внедряване на иновативни управленски практики. Съдържанието на програмата включва учебни дисциплини и методи на обучение, посредством, които се цели развиване на управленска компетентност – познавателна, функционална, социална и мета- компетентност (справяне с несигурността).

Завършилите програмата се научават да действат качествено и резултатно при справяне със събития, процеси, проблеми и задачи, свързани с различни управленски ситуации. Могат да работят като: мениджъри на оперативно, средно и висше управленско равнище в бизнес организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирми с различен предмет на дейност; специалисти и експерти в проектни екипи; сътрудници на висшето ръководство на фирми, местни и държавни структури; консултанти и експерти по организационно развитие.