Център за дистанционно обучение

 

Бизнес администрация 

 

Дисциплини по учебен план: 

Квалификационна характеристика:  

Специалност: "Бизнес администрация"

За кандидати, които са бакалаври или магистри в професионални направления "Администрация и управление" или "Икономика".

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Администрация и управление

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 2 семестъра

Ръководител:

проф. дн Пенчо Пенчев
Катедра “Стопанско управление”
IV корпус, каб. 406 и 205, тел. (062) 615074, (062) 622247

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Програмата е ориентирана към кандидати, проявяващи интерес към управлението на бизнес организации. Учебният план е насочен към разширяване и придобиване на нови знания и умения, с цел постигане на ефективност при управлението на различни системи. Съдържанието на програмата включва учебни дисциплини и методи на обучение, посредством, които се цели развиване на управленска компетентност – познавателна, функционална, социална и мета-компетентност (справяне с несигурността).

Завършилите програмата се научават да действат качествено и резултатно при справяне със събития, процеси, проблеми и задачи, свързани с различни управленски ситуации. Могат да работят като: мениджъри на оперативно, средно и висше управленско равнище в бизнес организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирми с различен предмет на дейност; специалисти и експерти по управление на проектни екипи; сътрудници на висшето ръководство на 78 фирми, местни и държавни структури; консултанти и експерти по организационно развитие.