Център за дистанционно обучение

 

Бизнес администрация

 

Дисциплини от учебен план: 

Квалификационна характеристика: 

Специалност: "Бизнес администрация"

За кандидати, които притежават степен професионален бакалавър в същото професионално направление.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Администрация и управление

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Ръководител:

проф. дн Пенчо Пенчев
Катедра “Стопанско управление”
IV корпус, каб. 205, тел. (062) 622247 и каб. 406, тел. (062) 615074

Семестриална такса - 715 лв.

 

Анотация:

Програмата е ориентирана към кандидати, които имат трайни интереси в областта на управлението и администрацията. Учебният план съдейства за разширяване и задълбочаване на знанията в областта на управлението и икономиката и придобиване нови такива, необходими ефективното управление на различни социални системи – организации и институции от производствената и непроизводствената сфера. Развиват се умения за дефиниране и решаване на различни проблеми, използване на управленски подходи, принципи, методи и внедряване на иновативни управленски практики.

Завършилите програмата са подготвени да администрират и управляват различни дейности и ресурси. Могат да се реализират както като специалисти, изпълняващи разработващи функции, така също и като мениджъри, извършващи различни управленски функции и заемащи мениджърски позиции на оперативно, средно и висше управленско равнище.