Център за дистанционно обучение

Въпроси и отговори

Какви са функциите на Центъра за дистанционно обучение?

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) изпълнява само обслужващи функции – осигурява и подпомага достъпа до системата за дистанционно обучение. ЦДО не е упълномощен да решава въпроси, свързани с учебното съдържание, студентското състояние, консултации и др.

Кой провежда обучението?

Обучението по всяка магистърска програма в дистанционна форма се провежда от факултетите на ВТУ, съгласно утвърдената в университета учебна документация.

Кога мога да кандидатствам?

Прием по магистърски програми в дистанционна форма на обучение има 2 пъти в годината. За зимен семестър до края на септември месец и за летен семестър - до края на февруари.

Какъв е необходимият успех, за да бъда приет в магистърска програма дистанционно обучение?

За да бъдете приет в магистърска програма дистанционно форма на обучение е необходимо да притежавате диплома за завършено висше образование (степен академичен бакалавър) със среден успех 3,50 и минимум състезателен бал 7,00. Молбите, неотговарящи на това условие, не се разглеждат.

Какви материали ми се предоставят след записване в дистанционна форма на обучение?

След записването получавате достъп до всички дисциплини за текущия семестър. Учебните материали са в електронен вид и са публикувани в системата за дистанционно обучение.

Къде остава студентската ми книжка след записването?

При записването студентската книжка остава при съответния инспектор, можете да я получите след като бъде подписана от декан и ректор.

Как получавам достъп до материалите за следващ семестър?

Достъп до материалите се предоставя след заплащане на съответната семестриална такса. Преди началото на всеки семестър се определя срок за изпращане на платежните документи до инспектора на съответната специалност. Достъпът се осигурява след получаването на платежния документ, най-късно до края на определения срок.

Кога започват изпитите?

Първите изпитни дати се обявяват не по-рано от един месец след началото на семестъра.

Кой определя графика за изпитите?

Графикът се изготвя от съответния факултет по предложение на преподавателите, след което се публикува в системата за дистанционно обучение.

Колко дати за се обявяват за всяка дисциплина?

Съгласно Общия правилник на ВТУ за всяка дисциплина се обявяват по две дати (редовна и поправителна) и допълнителна дата за ликвидация, която е през септември. Имате право да се явите на всяка от обявените дати.

 

Необходимо ли е да заявя предварително на коя дата ще се явя на изпит?

Не, не е необходимо.

Къде се провеждат изпитите?

Изпитите се провеждат в залите на съответния факултет на ВТУ, съгласно изготвения график.

Как протича изпитът по дадена дисциплина?

Изпитите в дистанционна форма се провеждат очно, в писмена форма, по ред определен от съответния преподавател.

Какво означава задължителна, избираема и факултативна дисциплина?

Според Наредбата за държавните изисквания за придобиване на Висше образование на образователно-квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър" и "Специалист":

Обучението по всяка специалност се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

  • Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление.

  • Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността.

  • Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Защо трябва да избирам избираема и факултативна дисциплина?

За всеки семестър по учебен план има определен брой избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите задължително избират една или повече (в зависимост от броя кредити, които носят задължителните дисциплини) с подаване на заявка към системния администратор. Избираемите и факултативни дисциплини носят определен брой кредити, които са необходими за достигането на минималния брой кредити за семестър. Кредитът, който носи всяка дисциплина, както и общия брой кредити за семестър, са отразени в съответния учебен план.

Заплаща ли се явяването на поправка или ликвидация?

Не. Явяването на редовна, поправителна и ликвидационна сесия не се заплаща.

Към кого да се обърна по въпроси, свързани със студентското ми състояние?

Всички въпроси, свързани със студентско състояние (прекъсване на обучението, сливане на семестри, обучение по индивидуален план и др.), следва да бъдат отнесени към инспектора на съответния факултет.

Към кого да се обърна при въпроси, свързани с учебното съдържание (лекции, конспекти, допълнителни материали, признаване на изпити)?

Всички въпроси, свързани с учебното съдържание на конкретните дисциплини, следва да бъдат отнесени към съответния преподавател.

Към кого да се обърна при проблеми, свързани със системата за дистанционно обучение?

Всички проблеми при използване на системата за дистанционно обучение: отказан достъп до системата, грешки в системата, неработещ e-mail и др., следва да бъдат отнесени към програмистите или организаторите в Центъра за дистанционно обучение.

Към кого да се обърна за индивидуален протокол при явяване на изпит?

Индивидуален протокол се издава в работен ден от канцеларията на съответния инспектор, попълвайки лично образец.

Какво да направя, ако някоя от страниците на системата за дистанционно обучение не се отваря?

Системата за дистанционно обучение непрекъснато се актуализира, поради това е възможно временно прекъсване на достъпа до някои нейни страници. При възникване на такъв проблем можете да предприемете следните действия:

1. Натиснете бутона Refresh на браузъра (или клавиш F5).

2. Изчистете Cache-a на браузъра и отново натиснете бутона Refresh на браузъра или клавиш F5. (виж Как да изчистя Cache-a на браузъра?)

3. Изпратете e-mail с описание на грешката на programmers@cet-vtu.com.

4. Позвънете на тел. 062/618 340.

Как да изчистя Cache-a на браузъра?

При Internet explorer:

1. От менюто Tools, избираме Internet options;

2. В новия прозорец на Internet options натискаме бутона Delete Cookies, и след това бутона Clear History и накрая OK;

3. Натискаме бутона Refresh на браузъра или клавиш F5.

 

При Mozilla Firefox:

1. От менюто Tools, избираме Options;

2. В новия прозорец на Options отиваме на подпрозорец Privacy, където при вметната отметка за предварително запитване(Ask me before clearing private data) от браузера натискаме бурона Clear Now.

3. В новият прозорец Clear Private Data, отмятаме Browsing History, Cache, Cookies и натискаме бутона Clear Private Data Now;

4. Натискаме бутона OK на прозореца Options.

5. Натискаме бутона Refresh на браузъра или клавиш F5.

Защо не мога да вляза с потребителското име и паролата в системата за дистанционно обучение?

Системата различава главни и малки букви. Въведете името и паролата, така както са ви предоставени при записването. Проверете дали не пишете на кирилица или дали не е натиснат бутона CapsLock.

Какво да правя при забравена парола?

Обадете се на телефоните в Центъра за дистанционно обучение.

Защо се връщат e-mail съобщения, изпратени до преподавател, инспектор или служител на ЦДО?

E-mail адресите трябва да бъдат изписани, точно така както са ви предоставени, при спазване на главни и малки букви.

Как да си настроя Microsoft Outlook или Microsoft Outlook Express за работа с електронната си поща?

1. За конфигуриране на mail-клиент вижте ТУК.

2. За да са съвместими изпратените писма със стандартния Webmail на системата за дистанционно обучение е необходимо да се направят следните настройки на съответния мейл клиент: Настройки за работа на кирилица