Център за дистанционно обучение

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

• Декларация - съгласие за обработване на лични данни. Изтеглете тук ;

• Заявление до ректора по образец. Изтеглете тук 

• Копие на цялата диплома за завършено висше образование / уверение;

• Документ за внесена такса за кандидатстване - 40 лв.

 

Декларация - съгласие за обработване на лични данни е неотменна част от комплекта с документи за кандидатстване.

 


 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

• На e-mail: do@uni-vt.bg

При кандидатстване по e-mail e необходимо да изпратите сканиран платежния документ за внесена кандидатстудентска такса, сканирано копие от цялата диплома за висше образование/уверение, на което кандидат-студентът трябва да напише ръчно на всяка страница „Вярно с оригинала“ и да се подпише, както и сканирани саморъчно подписани Декларация - съгласие за обработване на лични данни и Заявление.

• На място в каб. 315, Ректорат;

• По пощата на адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" 2, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", каб. 315, Ректорат

При кандидатстване по пощата e необходимо да изпратите копие на платежния документ за внесена кандидатстудентска такса, копие от цялата диплома за висше образование/уверение, на което кандидат-студентът трябва да напише ръчно на всяка страница „Вярно с оригинала“ и да се подпише, оригинал на попълнените Декларация - съгласие за обработване на лични данни и Заявление.

 


 

КЛАСИРАНЕ

 

• подали документи за І прием

• подали документи за ІІ прием

• подали документи за ІІI прием

Класирането се оповестява на сайта на Центъра за дистанционно обучение www.cet-vtu.com и на сайта на ВТУ www.uni-vt.bg.

 


 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

Важно!  Записването се извършва в Ректората (Дирекция „Магистърски програми“) с документ за внесена семестриална такса! След записването студентът трябва да се регистрира в Центъра за дистанционно обучение - каб. 315, Ректорат.

• приетите студенти, подали документи за І прием

• приетите студенти, подали документи за ІІ прием

• приетите студенти, подали документи за ІІI прием

 


 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ

 

1. Оригинална диплома за висше образование;

2. 4 снимки с размер 3,5х4,5 см., паспортен формат;

3. Вносна бележка за платена семестриална такса. Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

BIC на банката: BUINBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.

Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

- в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на ул. “Марно поле” № 2

- в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ или

- Чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в Ректората.

Важно! В Ректората не може да заплатите семестриалната си такса с пари в брой, това може да се извърши само в посочените клоновете на Алианц Банк България АД. На територията на Ректората на ВТУ може да заплатите семестриалната си такса само с карта, чрез ПОС терминалните устройства.

4. Комплект формуляри - купуват се от книжарницата в Ректората на университета и се попълват;

5. Лична карта.

Важно! Записването се извършва в Ректората (Дирекция „Магистърски програми“) с документ за внесена семестриална такса! След записването студентът трябва да се регистрира в Центъра за дистанционно обучение - каб. 315, Ректорат.

 


Съгласно Чл. 11 от Правилника за приемане на студенти за следдипломно обучение във ВТУ, завършилите чуждестранни висши училища представят удостоверение за признато висше образование от Министерството на образованието и науката или подават заявление за признаване на висшето образование във Великотърновския университет. След решение на Академичния съвет за признато висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието (съгл. чл. 30, ал. 1, т. 10г от ЗВО), те могат да подадат документи за кандидатстване в посочените в настоящия правилник срокове за кандидатстване. Длъжностното лице вписва преизчисления по шестобалната система успех от семестриалните изпити и от държавните изпити.

Процедура за подаване на документи за признаване на чуждестранна диплома за висше образование с цел обучение във ВТУ

Кандидатът попълва следните документи: Приложение 1 /Заявление/ и Приложение 2 /Декларация/

 


 

За допълнителна информация
относно дистанционното обучение
тел. (062) 618-319

нагоре

Дистанционно обучение се провежда по следните магистърски програми:

1. Бакалаври или магистри в същото професионално направление

2. Бакалаври или магистри в друго професионално направление

3. Професионални бакалаври в същото професионално направление

нагоре