Център за дистанционно обучение

  

Документи за кандидатстване:

1. Заявление до Ректора на ВТУ (по образец  за специалности дистанционно обучение);

* Кандидатите за специалност “УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ” подават заявление (образец за дистанционно обучение по специалността ), като уточняват желание “Учител по...”

2. Копие от дипломата за висше образование и оригинал (за сверяване с копието) или уверение за студентско състояние (за студентите);

* Завършилите чуждестранни университети представят един от посочените документи: удостоверение за признато висше образование от Министерството на образованието и науката или подават заявление за признаване на висшето образование във Великотърновския университет. След решение на Академичния съвет за признато висше образование, придобито в чужбина, те могат да подадат документи за кандидатстване в посочените срокове.

3. Вносна бележка/бордеро за внесена по банковата сметка на ВТУ такса кандидатстване в размер на 20 лв.

Банкова сметка на ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ":

Получател: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Банка: “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016

BIC: BUINBGSF

ПИН : 0799010001 - код за всички специалности на Центъра за квалификация

Документите се подават по един от посочените начини:

● в Центъра за квалификация в учебен корпус 5, бл. В, ет. 2, каб. В201 (северен вход, към хотел “Етър”)

или

● на e-mail-адрес: ck_vtu@abv.bg

или

● чрез препоръчана поща на адрес:

гр. Велико Търново 5000
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”,
Учебен корпус 5,
бл. В, ет. 2, каб. В201
Център за квалификация

Важно! При подаване на документи чрез препоръчана или електронна поща към заявлението се прилагат сканирани копия на дипломата и платежния документ за внесената такса за кандидатстване от 20 лв., заверени «Вярно с оригинала» на всяка страница и положен личен подпис. При записването в Център за квалификация кандидатите представят оригинали на сканираните документи изпратени по ел.поща. 

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането ще се обявява на страницата на Центъра за квалификация в сайта на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и на страницата на Центъра за дистанционно обучение cet-vtu.com.

Срок за внасяне на семестриална такса, записване в Центъра за квалификация и регистрация в Центъра за дистанционно обучение: от 7 до 9 март 2018 г.

ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА:

Семестриалната такса за първи семестър се внася по банковата сметка на ВТУ, както следва: 

Получател: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Банка: “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016

BIC: BUINBGSF

ПИН : 0799010001 - код за всички специалности на Центъра за квалификация

Банковото бордеро/вносна бележка се представят на инспектор ЦК при записване в посочените срокове 7 - 9 март 2018 г.

 

ЗАПИСВАНЕ В ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Записването на специализантите в дистанционна форма на обучение се извършва в Центъра за квалификация в 5-ти уч. корпус, блок В, северен вход (откъм хотел “Етър”), ет. 2, каб. В201 в посочения срок от 7 до 9 март 2018 г. от 09:00 - 12:00 ч и от 13:00 - 16:00 ч.

Необходими документи за записване в Център за квалификация:

1. Лична карта (за сверяване на данни);
2. Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта;
3. Вносна бележка/бордеро за внесена такса за І-ви семестър по сметката на ВТУ:

Получател: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Банка: “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016

BIC: BUINBGSF

ПИН : 0799010001 - код за всички специалности на Центъра за квалификация

4. Личен картон на специализанта (получава се от инспектор на Център за квалификация) – 2 екземпляра;
5. Снимки – 2 бр. (за документи)

* Кандидатствалите по електронен път представят при записване и оригинали на пакета документи подадени по ел. поща.

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Регистрацията на специализантите в системата за дистанционно обучение се извършва от 7 до 9 март 2018 г. от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00ч. в каб. 315 на Центъра за дистанционно обучение в Ректората на университета.

 Необходими документи за регистрация в ЦДО:

- Заверен от Центъра за квалификация 2-ри екземпляр на личния картон на специализанта с вписан регистрационен номер.

При регистрацията получавате име, парола за достъп до системата и служебен e-mail адрес.

 

Втори семестър се заверява при инспектор студентско състояние на Център за квалификация след представяне на банков документ за платена семестриална такса за II-ри семестър. 

График за организация на учебния процес в Центъра за квалификация за учебната 2017/2018 година .


 

Допълнителни професионални квалификации, преквалификации, специализации, краткосрочни курсове

  

За завършили ОКС или студенти в процес на обучение от професионално направление “педагогика” или с професионална квалификация “учител”.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 365 лв.

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър и студенти в процес на обучение, независимо от специалността.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 465 лв.

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър и студенти в процес на обучение, независимо от специалността.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 355 лв.

За завършили образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър”, независимо от специалността.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 355 лв.

Кандидатите трябва да имат завършена образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, “бакалавър”или “магистър”, независимо от специалността. Обучаващитe се трябва да владеят работа с компютър на ниво обикновен ползвател и достъп до интернет.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 375 лв.

Кандидатите трябва да имат завършена образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, “бакалавър”или “магистър”, независимо от специалността. Обучаващитe се трябва да владеят работа с компютър на потребителско ниво и достъп до интернет.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 375 лв.

Изисквания за кандидатстване: завършили ОКС “ професионален бакалавър”, “бакалавър”,” магистър” или студенти в процес на обучение от професионално направление и квалификация, които съгласно Приложение № 1 към чл. 24 на Наредба №12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация , за следната правоспособност: 1.“учител по ИИТ”; 2.“учител по математика; 3.”учител по история”; 4.”учител по БЕЛ”; 5.”учител по английски език”; 6. “учител по немски език”; 7. “учител по френски език”; 8.”учител по икономика”; 9.”учител по изобразително изкуство”

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 475 лв.

За завършили ОКС или студенти в процес на обучение от професионално направление “педагогика” или с професионална квалификация “учител”.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 365 лв.

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър и студенти в процес на обучение, независимо от специалността.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 355 лв.

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър и студенти в процес на обучение, независимо от специалността.

Срок на обучение 2 семестъра, семестриална такса 330 лв.


 

При успешно приключване на обучението се издава СВИДЕТЕЛСТВО за допълнителна квалификация към Диплома за ОКС

 

За допълнителна информация относно дистанционното обучение:

Център за квалификация: тел. (062) 633 652, e-mail: ck_vtu@abv.bg

 Център за дистанционно обучение: (062) 618 319