Център за дистанционно обучение

 

Дистанционно обучение по магистърски програми за бакалаври или магистри в СЪЩОТО професионално направление

 

Срок на обучение - 2 семестъра

За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление. Семестриална такса - 660 лв.

За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление. Семестриална такса - 660 лв.

За кандидати, които са бакалаври или магистри по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и логопедия, Социална педагогика, Специална педагогика, Педагогика и други сродни специалности. Семестриална такса - 660 лв.

За кандидати, които са завършили образователно квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от професионално направление 1.2. Педагогика . Семестриална такса - 660 лв.

***

 • Публична администрация

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в професионални направления "Администрация и управление" или "Икономика". Семестриална такса - 715 лв.

 • Бизнес администрация

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в професионални направления "Администрация и управление" или "Икономика". Семестриална такса - 715 лв.

 • Маркетинг

  За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност "Стопанско управление". Семестриална такса - 715 лв.

 • Международни икономически отношения. Международна икономика

  За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност "Стопанско управление". Семестриална такса - 715 лв.

***

 • Културен туризъм

  За кандидати, които са бакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и за завършили специалности: Културен туризъм, Етнология, История, Археология, История и география, Български език и история, История и философия, История и чужд език, География, Български език и география. Семестриална такса - 715 лв.

 • Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление и специалностите: История, Археология, История и география, История и философия, История и чужд език, Български език и история, Етнология, Балканистика (с профил История). Семестриална такса - 605 лв. 

***

***

 • Компютърни науки. Приложни компютърни науки

  За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалностите Математика, Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика, и инженерни специалности по компютърни и комуникационни системи и технологии. Семестриална такса - 858 лв.

***

 • Финансово-счетоводен мениджмънт

  За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в същото професионално направление (икономическа специалност) или по специалност "Стопанско управление". Семестриална такса - 715 лв. 

 • Финанси. Банково дело

  За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър в същото професионално направление (икономическа специалност). Семестриална такса - 715 лв. 

 

Подробности за кандидатстването