Център за дистанционно обучение

 

Дистанционно обучение по магистърски програми за бакалаври или магистри в СЪЩОТО професионално направление

 

Срок на обучение - 2 семестъра

За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление. Семестриална такса - 605 лв.

За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление. Семестриална такса - 605 лв.

За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър по същото професионално направление, с учителска правоспособност. Семестриална такса - 605 лв.

За кандидати, които са завършили образователно квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” от професионално направление 1.2. Педагогика или с професионална квалификация „учител”. Семестриална такса - 605 лв.

***

 • Публична администрация

  За кандидати, които са бакалаври по "Администрация и управление" или "Икономика". Семестриална такса - 715 лв.

 • Бизнес администрация

  За кандидати, които са бакалаври по "Администрация и управление" или "Икономика". Семестриална такса - 715 лв.

 • Маркетинг

  За кандидати, притежаващи степен бакалавър или магистър от същото професионално направление (икономическа специалност) и със специалност Стопанско управление. Семестриална такса - 715 лв.

 • Международни икономически отношения. Международна икономика

  За кандидати, които са бакалаври или магистри по същото професионално направление или със специалност Стопанско управление. Семестриална такса - 715 лв.

***

 • Културен туризъм

  За бакалаври или магистри от същото професионално направление (Социология, антропология и науки за културата) или завършили специалностите История, История и география, История и български език, История и философия, История и чужд език, География и български език, География и биология. Семестриална такса - 715 лв.

 • Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

  За кандидати, които са завършили бакалавърска или магистърска степен по специалности от същото професионално направление и специалностите История, Археология, История и география, Български език и история, История и философия,  История и чужд език, Български език и география, География и биология. Семестриална такса - 605 лв. 

***

***

За кандидати, които са бакалаври или магистри по спец. Изящни изкуства (с изкл. на спец. Изящни изкуства–графичен дизайн и визуални комуникации), Педагогика на обучението по изобразително изкуство, неизучавали избираема дисциплина Графичен дизайн, или от сродни специалности в областта на визуалните изкуства и архитектурата. 

 

Срок на обучение - 3 семестъра

 • Компютърни науки. Приложни компютърни науки

  За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалностите Математика, Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика, и инженерни специалности по компютърни и комуникационни системи и технологии. Семестриална такса - 858 лв.

***

 • Финансово-счетоводен мениджмънт

  За кандидати, които са бакалаври или магистри от същото професионално направление (икономическа специалност) или със специалност Стопанско управление. Семестриална такса - 715 лв. 

 • Финанси. Финанси на предприятието

  За кандидати, които са бакалаври или магистри с икономическа специалност или със специалност Стопанско управление. Семестриална такса - 715 лв. 

 • Финанси. Банково дело

  За кандидати, които са бакалаври или магистри с икономическа специалност. Семестриална такса - 715 лв. 

 

Подробности за кандидатстването